Follower

20111026

Nama Lama dan Baru Negara Di Asia Tenggara

Lama                    Baru

Tanah Melayu       Semenanjung Malaysia
Temasik               Singapura
Burma                  Myanmar
Baruna                 Brunei
Filipe                   Filipina
Siam                    Thailand
Kampuchea           Vietnam